MÅLGRUPPER

Større bedrifter har nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser, gjennomtenkte markedsstrategier og evne til å sette disse ut i livet. De har det som skal til for å forsvare sin posisjon og å utvikle nye markeder som skaper muligheter og ny vekst.

Små- og mellomstore bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner
Små- og mellomstore bedrifter (SMB), offentlige virksomheter og for så vidt også organisasjoner spesialiserer seg på å produsere og levere produkter og tjenester. Den tyngste «ekspertisen» ligger derfor der. I noen tilfeller vil markedsføring kunne oppleves som en «attåtnæring» eller kanskje også som et nødvendig «onde»?

 

Oppstartprosjekter
Gründere og oppstartprosjekter har en rekke utfordringer. Firmaetablering, produktutvikling og -tilpasning, nettverksbygging, finansiering, salgs- og investeringsprospekt, forretningsplan, markedsplan og kommersialisering. Svært få gründere besitter i utgangspunktet denne nødvendige kompetansen.

 

Kommersialisering
Forskningsinstitusjoner som ønsker å realisere et forskningsprodukt, norske bedrifter som har en ambisjon om ekspandere i nye markeder – eller utenlandske bedrifter som vurderer å introdusere sine produkter i Norge, skal i realiteten kommersialisere sin idé eller produkt – enten som et oppstartprosjekt eller i form av et eksportframstøt i nye markeder.

Da er det avgjørende å kartlegge markedet, identifisere strategisk riktige samarbeidspartnerne, drøfte og forhandle fram gode og målrettede samarbeidsformer og å inngå en profesjonell samarbeidsavtale. Deretter skal samarbeidet utvikles og innrettes på en slik måte at partene oppnår deres felles målsettinger.

 

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

• Snu alle steiner. Gjennomgang og evaluering av eksisterende markedsføringsaktiviteter – vurdere nye muligheter.
• Samtalepartner ved markedsmessige vurderinger og ved strategivalg.
• Deltakelse i kreative prosesser for å utvikle nye konsepter, produkter eller tjenester – og en strategisk tilpasset markedssatsninger.
• Markedsplaner
• Profilering – utvikling av markedsføringsverktøy.
• Operativt salg; identifisere nye kunder og kundegrupper, bygge nettverk, forhandle avtaler og følge opp disse.
• Delta i rekrutteringsprosesser for å finne gode selgere.
• Salgsopplæring og motivasjon.
• Identifisere og forhandle med strategiske partnere.
• Bistå ved outsourcing via dyktige samarbeidspartnere.

 

OPPSTARTSPROSJEKTER

Gründere og oppstartprosjekter har en rekke utfordringer.

• Firmaetablering. Velge riktig organisasjonsform og eiersammensetning.
• Kompetanse. Strategisk viktige samarbeidspartnere. Nettverksbygging.
• Markedskartlegging – herunder avklare eventuelle myndighetspålegg. Av dette følger også produktutvikling og -tilpasning.
• Finansiering. Bransjeaktører eller rene finansielle investorer?
• Utarbeide salgs- og investeringsprospekt, forretningsplan og markedsplan. Kommersialisering.

 

KOMMERSIALISERING

Forskningsinstitusjoner som ønsker å realisere et forskningsprodukt, norske bedrifter som har ambisjon om å ekspandere i nye markeder – eller utenlandske bedrifter som vurderer å introdusere produkter i Norge, skal i realiteten kommersialisere sin idé eller produkt – enten som et oppstartprosjekt eller i form av et eksportframstøt i nye markeder.

• Markedskartlegging
• Avklare eventuelle myndighetspålegg
• Identifisere strategisk riktige samarbeidspartnerne
• Drøfte og forhandle fram gode og målrettede samarbeidsformer
• Inngå en profesjonell samarbeidsavtale.
• Utvikle samarbeidet og innrette dette på en slik måte at partene oppnår deres felles målsettinger.

 

OFFENTLIGE VIRKSOMHETER- OG PROSJEKTER

Effektiv kommunikasjon mot næringslivet

• Offentlige prosjekter, som er rettet mot næringslivet og andre eksterne aktører, må kommunisere effektivt – på mottakerens premisser.

• Offentlige institusjoner er vant til og gode på å gjennomføre prosjekter. Når slike prosjekter involverer næringslivet og andre eksterne aktører, er det viktig at kommunikasjon er målrettet og effektiv.

• I forhold til næringslivet er gjenkjennelighet et stikkord – både for å bli hørt og å oppnå en positiv respons. Det er viktig, at det som markedsføres, er relevant og at det presenteres på en slik måte at det vekker interesse – enten det gjelder massekommunikasjon eller ved direkte henvendelser.

 

ORGANISASJONER

Private og ideelle organisasjoner har som alle andre markedsaktører det samme behovet for synliggjøring og effektiv markedskommunikasjon. Alle har vi noe vil selge; et produkt, en tjeneste, en aktivitet eller en idé.

Kreative prosesser kan resultere både i morsomme og i spennende aha-opplevelser. Yezz! Kanskje vi heller skal gjøre det slik?

Mahendra: «Det er ikke sikkert at en god tradisjon er en god tradisjon for framtiden.»

Det er med andre ord og nødvendigvis ikke slik at det som har vært eller er en god idé i dag, er en like god idé eller riktig måte å gjøre det på i framtiden.

Å snu steiner, gjennomføre uredde og spennende kreative prosesser og å kommunisere med markedet på et profesjonell og god måte er viktige suksesskriterier – også for private og ideelle organisasjoner.